Algemene voorwaarden

Artikel 1

Haans Advocaten is de handelsnaam van: 

  • de maatschap Haans Advocaten Roosendaal en 
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V., 

die elk afzonderlijk en voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen. De vennoten van Haans Advocaten Roosendaal en Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V., hierna aangeduid als de ‘Vennoten', zijn besloten vennootschappen. Een lijst van de Vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers aan de maatschap Haans Advocaten Roosendaal of aan Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V. of aan een van de Vennoten, dan wel aan hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders, of aan de werknemers van Haans Advocaten Roosendaal of van Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V. verstrekken, alsmede op de relatie met de feitelijke uitvoerders van die opdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden in opdracht van opdrachtgevers door een van de voornoemde (rechts-)personen uitgevoerd.

Artikel 3

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap Haans Advocaten Roosendaal of door Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de Vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor de maatschap Haans Advocaten Roosendaal of voor Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V. (feitelijk) werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 4

Haans Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procesadvocaten- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Voor zover derden in het kader van de aan hen gegeven opdracht aansprakelijkheidsbeperkingen bedingen, aanvaardt opdrachtgever dat deze beperkingen van toepassing zijn op zijn relatie met Haans Advocaten.

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid van Haans Advocaten en/of van diegenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap Haans AdvocatenRoosendaal of Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende geval in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 6

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap Haans Advocaten Roosendaal of Haans Advocaten Bergen op Zoom B.V., dan wel jegens één van de vennoten, bestuurders, werknemers of feitelijk uitvoerders, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 7

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 8

Haans Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wij beschikken over een (kantoor)klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door Haans Advocaten worden behandeld en afgehandeld. Deze interne klachtenregeling is te vinden op de website van Haans Advocaten.

Artikel 9

9.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Haans Advocaten is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij opdrachtgever zich binnen een maand na de afronding van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u of wij uw/onze klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

9.2 Indien de Geschillencommissie niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, zal het geschil door een van partijen aan het oordeel van de bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 10

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2016 en zijn met ingang van 1 juni 2016 van toepassing.

Terug naar overzicht